Monday, December 10, 2012

CONTOH OUTLINE PROPOSAL

Salam.............lama tidak menulis.........kadangkala ..........menulis proposal menjadi sangat rumit dan kehilangan punca apabila tidak difahami apakah penyelidikan yang sebenarnya............dilampirkan disini contoh bagaimana hendak memulakannya................. sila edit ikut kesesuaian proposal anda.............

                                                                                               

BAB  I           
PENDAHULUAN

1.0
Pendahuluan
·         apa yang terkandung dalam bab 1

1.1
Latar Belakang
·         sedikit mengenai latar peny--elidik--an- secara global

1.2
Pernyataan Masalah
·         kecilkan skop kajian dari global kepada spesifik- deduktif
·         jelaskan masalah yang ingin dikaji secara terpeinci
·         benarkan wujudkah masalah tersebut?
§   ada bukti berdasarkan kajian lepas?
§   sokongan kata tokoh/pakar pendidikan etc
§   bukti dari analisa dokumen/gambar/rakaman etc
§   beri justifikasi
§   gunakan ayat ........justeru itu, masalah/fenomena ini perlu dikaji ...

1.3
Tujuan Kajian
·         nyatakan tujuan secara spesifik
§   mengkaji
§   mengenal pasti
§   contoh: mengkaji sejauhmanakah
§                mengkaji adakah
§                mengenal pasti apakah faktor
§                meninjau proses pelaksanaan.......etc

1.4
Soalan Kajian
·         berdasarkan tujuan kajian
§   buang perkataan mengkaji/mengenal pasti


1.5
Kepentingan  Kajian
·         jelaskan signifikan kajian secara terpenci
§   pelajar
§   guru
§   pentadbiran
§   bidang ilmu muzik

1.6
Batasan kajian
·         terkawal
·         tidak terkawal

1.6      
Difinisi Istilah
·         jelaskan semua terminologi yang digunakan bagi memudahkan kefahaman pembaca
·         gunakan kamus internet/pendapat tokoh/jurnal/buku bagi menjelaskan konsep kajian


1.7
Penutup
·         rumusan secara keseluruhan bab 1

                                                                                   
           
BAB  II
TINJAUAN LITERATUR

2.0
Pengenalan
·         apa yang terkandung dalam bab 2

2.1
Sejarah pendidikan di Malaysia
·         zaman sblm merdeka
·         zaman kolonial
·         pasca merdeka

2.2
Sejarah pendidikan muzik di Malaysia
·         zaman sblm merdeka
·         zaman kolonial
·         pasca merdeka

2.3
Kepentingan pendidikan muzik
·         berdasarkan FPN (JERIS) /Multiple Intelligence (Howard Gardner) /split brain (Roger Speery)/
·         lihat dlm falsafah pendidikan muzik ( baca Kaplan, Meid, Abeles, Merriam dll)
·         beri justifikasi mengenai kepentingan

2.4
Perkaitan antara pendidikan muzik dalam pendidikan
·         kaitkan (stake holder= dasar pendidikan negara sejak merdeka hingga kini (transformasi)/W2020/political force/ Millineum Development Goal (lihat unesco)/ baca Tangglewood Declarations II 2010 (keperluan baru bagi pendidikan muzik) dll
·         beri justifikasi mengenai kepentingannya.

2.5
Perkaitan antara Teori Pendidikan dengan tajuk
·         apakah teori pnp yang diguna? mazhab apa? refer tajuk kajian-beri justifikasi
·         apakah model pnp yang diguna?- beri justifikasi
·         apakah pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran yang digunakan.

2.6
Kajian luar negara
·         beri sekurang-kurangnya 5 kajian yang berkaitan dari luar negara
§  tujuan kajian
§  di mana/responden/methodologi/dapatan
§  buat bandingan
§  sama atau tidak dengan tajuk......buat perbandingan

2.7
Kajian dalam negara
·         beri sekurang-kurangnya 5 kajian yang berkaitan dari luar negara
§  tujuan kajian
§  di mana/responden/methodologi/dapatan
§  buat bandingan
sama atau tidak dengan tajuk......buat perbandingan

2.8
Kesimpulan
·         rumusan secara keseluruhan bab 2
                                                                                                                       
                                                                                               

BAB  III
METODOLOGI / KAEDAH KAJIAN

3.0
Pengenalan
·         apa yang terkandung dalam bab 3

3.1
Reka Bentuk Kajian
·         jelaskan pendekatan secara global (kuali/kuanti/mix)
·         jelaskan pendekatan secara yang digunakan
·         beri justifikasi mengapa pendekatan ini dipilih?
·         jelaskan metodologi secara global (historical/xperimental/ethnography/survey etc)
·         jelaskan metodologi yang digunakan
·         beri justifikasi mengapa pendekatan ini dipilih?
§  guna kata-kata dari pelbagai rujukan

3.2
Subjek Kajian
·         Jelaskan siapa responden yang akan dipilih

3.3
Tempat Kajian
·         nyatakan di mana kajian akan dijalankan.......hanya tempat
cth di sebuah sek men di daerah batang  padang.

3.4
Populasi Dan Pengambilan Sampel
·         jelaskan populasi secara global (pelbagai pendapat)
·         jelaskan populasi menurut pandangan anda
·         jelaskan persampelan secara global (pelbagai pendapat)
·         jelaskan teknik persampelan secara global (pelbagai teknik persampelan)
·         jelaskan teknik persampelan yang dipilih (mengapa?)
·         jika boleh nyatakan kekuatan dan kelemahannya.

3.5
Instrumen Kajian
·         jelaskan makna instrumen kajian secara global (pelbagai pendapat)
·         beri contoh pelbagai jenis instrumen kajian pelbagai pendapat)
·         jekaskan instrumen yang akan digunakan dalam kajian ini
·         bagaimana instrumen ini di bina atau diadaptasikan (jelaskan secara teperinci)

3.6
Prosedur Pengumpulan Data
·         jelaskan makna prosedur pengumpulan data secara global (pelbagai pendapat)
·         jelaskan bagaimana prosedur pengumpulan data akan dilakukan (sebelum/semasa/selepas)
·         masukkan pelbagai pendapat dari pelbagai sumber


3.7
Cara menganalisa Data
·         jelaskan makna cara menganalisa data secara global (pelbagai pendapat)
·         Terangkan ada berapa bahagian instrumen yang perlu dianalisa secara mendalam
·         terangkan bagaimana menganalisa setiap jenis instrumen sama ada soal selidik/ analisa dokumen/ analisa temu bual/ analisa pemerhatian etc.......berikan pelbagai pandangan dari pelbagai sumber.......


Pemboleh ubah Bersandar dan Pemboleh ubah Bebas
·         jika boleh menjelaskan jenis variable yang digunakan......sila buat rajah dan jelaskan dengan perkataan


Pertimbangan  Etika
·         apakah pertimbangan etika dan kod etika yang perlu dipatuhi semasa menjalankan kajian? jelaskan dengan pelbagai pendapat dari pelbagai sumber...............


Kajian Rintis
·         buat kajian rintis untuk mendapatkan reliability bagi soal selidik atau mendapatkan pandangan mengenai isu yang ingin di kaji
·         Buat anggaran perbelanjan dan jadual perancangan kajian anda


Kesimpulan
·         Simpulkan keseluruhan bab 3


BIBLIOGRAFI
·         tuliskan bibiografi mengikut APA                                                           
*sediakan juga instrumen kajian yang akan dibina bersama proposal