Thursday, March 14, 2013

CONTOH RANGKA PROPOSAL KAJIAN TINDAKAN


ISI KANDUNGAN
MUKA HADAPAN                                                                                     
TAJUK                                                                                                           
PENGESAHAN PENYELIA                                                                                 
PENGAKUAN                                                                                            
ABSTRAK                                                                                                   
ABSTRACT                                                                                                 
ISI KANDUNGAN                                                                                  

SENARAI CARTA                                                                                     
SENARAI GRAF                                                                                        
SENARAI JADUAL                                                                                              
SENARAI RAJAH                                                                                    

1.0 PENDAHULUAN         
                                         
·      Hurai pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus kajian amat jelas
·      Menilai kembali pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus amat berkesan
·      Bincangkan secara mendalam andaian, nilai dan kepercayaan terhadap P&P dalam refleksi pengalaman P&P
·      Bincangkan secara amat terperinci jurang antara nilai dan kepercayaan yang dipegang dengan amalan P&P yang dilaksanakan

2.0 FOKUS KAJIAN

Kenal pasti dan huraikan isu keprihatinan yang berkait dengan pengalaman pengkaji dan relevan kepada keperluan murid dengan amat baik dan jelas
Dapat menilai pemilihan fokus berdasarkan kriteria berikut:
·         Kebolehtadbiran
·         Kepentingan
·         Kebolehgunaan
·         kawalan
·         kolaborasi
·         kerelevanan kepada sekolah
Nyatakan fokus kajian dan peluang penambahbaikan dengan amat jelas
Huraikan cara  pengumpulan data awal untuk membuktikan masalah / isu wujud secara amat terperinci
3.0 OBJEKTIF KAJIAN/ PERSOALAN KAJIAN                                            
Pernyataan objektif  kajian tindakan dapat dinyatakan  dengan amat jelas 3 perkara berikut
·  fokus
·  tindakan
·  pencapaian tindakan
 Soalan kajian amat relevan dengan objektif kajian
4.0 KUMPULAN SASARAN                                                                                
          Perihalkan ciri-ciri responden  secara amat terperinci
  • bilangan
  • jantina
  • nama kelas/jawatan
  • prestasi akademik
  • ciri-ciri unik yang lain

5.0 TINDAKAN YANG DIJALANKAN                                                             
Perincikan langkah-langkah/aktiviti tindakan (P&P) dengan amat jelas
Beri rasional terhadap tindakan yang dicadangkan dengan amat jelas

6.0 CARA PENGUMPULAN DATA                                                                   
Jelaskan kaedah pengumpulan data yang  sesuai untuk menjawab soalan kajian tindakan
Instrumen kajian tindakan dijelaskan dengan amat terperinci dan dilampirkan

7.0 CARA ANALISI DATA                                                                                              
Jelaskan kaedah analisis data yang sesuai bagi setiap data yang dikumpul
Huraikan cara menganalisis bagi setiapjenis data yang dikumpul

BIBLIOGRAFI
Senaraikan lebih daripada 10 rujukan yang berkaitan
Penulisan rujukan adalah konsisten dengan gaya rujukan  American Psychological Association (APA)  
Semua rujukan yang digunakan  amat relevan dan berkredibiliti

LAMPIRANPROSIDING SEMINAR

Sila muat turun bahan dari sini.................daftar dahulu.....amat berguna............tq
http://ojs.cakna.net/index.php/smd/issue/current