Sunday, October 10, 2010

KAJIAN RINTIS

Sebelum kajian sebenar dilaksanakan, satu kajian rintis akan dijalankan oleh
penyelidik. Tujuan utama pelaksanaan kajian rintis adalah untuk menguji pekali
kebolehpercayaan setiap item dalam soal selidik. Menurut Mohd. Najib (1997),
instrumen yang dibina sendiri oleh penyelidik dan dengan itu kajian juga adalah
berbentuk kajian rintis untuk menguji keobjektifan, kesahan dan kebolehpercayaan
alat. Melalui kajian rintis, kebolehpercayaan soal selidik dapat ditentukan dimana
kebolehpercayaan memberikan darjah ketekalan dan ketepatan instrumen pengukuran.
Instrumen yang mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi akan memberi keputusan
yang tekal atau hampir sama setiap kali ia digunakan dalam situasi yang setara.

(Azizi Hj. Yahaya, Ahmad Zairi Hj. Alias,Isyanuddin Hussin, 2003)

Ketekalan kebolehpercayaabn boleh diuji dengan mengunakan pekali Alpha Cronbach. Nilai alpha soalan yang diuji melebihi 0.60, maka ia boleh digunakan untuk tujuan pengumpulan data. ( Kerlinger, 1973; Mohd. Majid Konting, 1990 ). namun begitu ada juga penyelidik yang mengatakan hanya nilai alpha yang melebihi 0.72 yang layak digunakan......(bergantung kepada bacaan anda)

bacaan lanjut............

No comments:

Post a Comment