Sunday, October 10, 2010

SOALAN SOAL SELIDIK

Soal selidik adalah salah satu instrumen prngumpulan data yang popular terutamanya dalam kajian tinjauan. Ia berfungsi untuk mendapatkan maklumat secara kertas pensil yang perlu dijawab oleh responden yang terpilih. Pada kebiasaannya akan mengandungi profil responden, tema soalan kajian serta soalannya. Boleh terdiri dari hanya 3 soalan bagi setiap tema atau lebih.....contoh soalan soal selidik........

No comments:

Post a Comment