Wednesday, November 9, 2016

PENGGUNAAN MUZIK DALAM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN KERJA AMALI KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH


Rumusan sebuah kajian peringkat sarjana......


Hasil kajian telah memberi gambaran tentang pengaruh muzik dalam meningkatkan prestasi pelajar dalam kerja amali kemahiran hidup. Data-data telah dikumpulkan melalui 180 orang pelajar tahun empat, lima dan enam di sebuah sekolah yang telah dipilih oleh penyelidik menunjukkan secara keseluruhannya, majoriti responden adalah bersetuju bahawa penggunaan muzik dalam pembelajaran dan pengajaran dapat meningkatkan minat, keseronokan, prestasi, keberkesanan hasil kerja dan daya ingayan pelajar dalam kerja amali matapelajaran kemahiran hidup di sekolah rendah. 

No comments:

Post a Comment